Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce

ul. Wróblewskiego 5, 76-270 Ustka, Tel. 59 814 40 49, Fax. 59 814 74 61
e-mail: mos@mos.ustka.pl, e-mail: rekrutacja@mos.ustka.pl

ul. Wróblewskiego 5, 76 - 270 Ustka, Tel. 59 814 40 49, Fax. 59 814 74 61, e-mail: mos@mos.ustka.pl, rekrutacja@mos.ustka.pl

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce

ul. Wróblewskiego 5, 76-270 Ustka

Tel. 59 814 40 49, Fax. 59 814 74 61

e-mail: mos@mos.ustka.pl
e-mail: rekrutacjamos.ustka.pl

Rekrutacja

Od września 2017 roku Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce przeznaczony jest dla młodzieży uczęszczającej do klasy VI i VII Szkoły Podstawowej oraz klasy II i III Gimnazjum, jednak nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia.

Nabór do placówki trwa cały rok, Wychowankowie kierowani są do ośrodka na wniosek rodzica poparty orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Ośrodek nasz funkcjonuje w ramach polskiego systemu edukacji na poziomie szkoły podstawowej.

MOS w Ustce udziela pomocy młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub demoralizacją. Głównym problemem, z jakim trafiają do nas dzieci to trudności w nauce w szkołach rejonowych oraz nieumiejętność odnalezienia siebie w środowisku.

Posiadamy jeszcze wolne miejsca!

Lista dokumentów wymaganych w trakcie procesu rekrutacji wychowanka w MOS w Ustce:
 • Umotywowany wniosek (prośba) rodziców lub prawnych opiekunów o przyjęcie dziecka do MOS. Podpisany przez oboje rodziców, jeżeli mają oboje władze rodzicielską. Jeżeli ktoś z rodziców ma odebraną władzę rodzicielską to wymagane jest stosowne postanowienie sądu.
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnie psychologiczno -pedagogiczną oraz aktualne badania psychologiczne.
 • Ostatnie świadectwo szkolne + świadectwo szkolne z ukończenia szkoły podstawowej (w przypadku gimnazjum).
 • Opinia pedagoga, psychologa lub wychowawcy klasy.
 • Oświadczenie dot. stanu zdrowia dziecka (w tym ze szczególnym uwzględnieniem chorób przewlekłych, stałego przyjmowania leków i leczenia psychiatrycznego).
 • Dokumentacja medyczna – historia choroby lub leczenia specjalistycznego.
 • Akt urodzenia i poświadczenie zameldowania oraz numer PESEL.
 • Aktualny wywiad środowiskowy (w przypadku gdy ustanowiony jest kurator + postanowienie sądu o jego ustanowieniu).
 • Oświadczenie dotyczące ewentualnych konfliktów z prawem.
 • Zdjęcie legitymacyjne (1 szt. - aktualne).
 • Opinia Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno Konsultacyjnego lub Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów (jeżeli było przeprowadzone badanie).
Wykaz rzeczy wymaganych przy przyjęciu wychowanka do MOS w Ustce
 • Komplet pościeli – poszewki na kołdrę i poduszkę może dziecko posiadać swoje,
 • Ręczniki,
 • Środki higieny osobistej,
 • Środki czystości,
 • Plecak,
 • Artykuły szkolne,
 • Obuwie sportowe i strój na zajęcia wychowania fizycznego, strój kąpielowy na basen,
 • Klapki pod prysznic.