Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce

ul. Wróblewskiego 5, 76-270 Ustka, Tel. 59 814 40 49, Fax. 59 814 74 61
e-mail: mos@mos.ustka.pl, e-mail: rekrutacja@mos.ustka.pl

ul. Wróblewskiego 5, 76 - 270 Ustka, Tel. 59 814 40 49, Fax. 59 814 74 61, e-mail: mos@mos.ustka.pl, rekrutacja@mos.ustka.pl

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce

ul. Wróblewskiego 5, 76-270 Ustka

Tel. 59 814 40 49, Fax. 59 814 74 61

e-mail: mos@mos.ustka.pl
e-mail: rekrutacjamos.ustka.pl

Rekrutacja

Zapewniamy specjalistyczną pomoc młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i nałogami
mającej zaburzenia zachowania i zaniedbania w zakresie realizacji obowiązku szkolnego, w normie intelektualnej.
Ośrodek dysponuje 72 miejscami, 24 dla dziewcząt i 48 dla chłopców na poziomie  gimnazjum, 
w wieku od 13 do 18 roku życia.

Lista dokumentów wymaganych w trakcie procesu rekrutacji wychowanka w MOS w Ustce:
 • Umotywowany wniosek (prośba) rodziców lub prawnych opiekunów o przyjęcie dziecka do MOS. Podpisany przez oboje rodziców, jeżeli mają oboje władze rodzicielską. Jeżeli ktoś z rodziców ma odebraną władzę rodzicielską to wymagane jest stosowne postanowienie sądu.
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnie psychologiczno -pedagogiczną oraz aktualne badania psychologiczne.
 • Ostatnie świadectwo szkolne i aktualny odpis arkusza ocen + świadectwo szkolne z ukończenia szkoły podstawowej.
 • Opinia pedagoga, psychologa lub wychowawcy klasy.
 • Oświadczenie dot. stanu zdrowia dziecka (w tym ze szczególnym uwzględnieniem chorób przewlekłych, stałego przyjmowania leków i leczenia psychiatrycznego).
 • Dokumentacja medyczna, w tym: karta zdrowia i szczepień.
 • Akt urodzenia i poświadczenie zameldowania oraz numer PESEL.
 • Aktualny wywiad środowiskowy (w przypadku gdy ustanowiony jest kurator + postanowienie sądu o jego ustanowieniu).
 • Skierowanie do MOS wystawione przez właściwego starostę (można dostarczyć po otrzymaniu decyzji o przyjęciu).
 • Oświadczenie dotyczące ewentualnych konfliktów z prawem.
 • Zdjęcia legitymacyjne (1 szt.) (aktualne).
 • Opinia RODK (jeżeli było przeprowadzone badanie).
Wykaz rzeczy wymaganych przy przyjęciu wychowanka do MOS w Ustce
 • Komplet pościeli
 • Ręczniki
 • Środki higieny osobistej
 • Środki czystości
 • Plecak
 • Artykuły szkolne
 • Dzienny koszt wyżywienia wynosi 11.50zł
 • Obuwie sportowe i strój na zajęcia wychowania fizycznego, strój kąpielowy na basen