Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce

ul. Wróblewskiego 5, 76-270 Ustka, Tel. 59 814 40 49, Fax. 59 814 74 61
e-mail: mos@mos.ustka.pl, e-mail: rekrutacja@mos.ustka.pl

ul. Wróblewskiego 5, 76 - 270 Ustka, Tel. 59 814 40 49, Fax. 59 814 74 61, e-mail: mos@mos.ustka.pl, rekrutacja@mos.ustka.pl

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce

ul. Wróblewskiego 5, 76-270 Ustka

Tel. 59 814 40 49, Fax. 59 814 74 61

e-mail: mos@mos.ustka.pl
e-mail: rekrutacjamos.ustka.pl

Charakterystyka placówki

Ośrodek jest publiczną, feryjną placówką koedukacyjną, przeznaczoną dla młodzieży, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym jest zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej.
Organem prowadzącym ośrodek jest Rada Powiatu Słupskiego, a Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku. Ośrodek jest jednostką budżetową Powiatu Słupskiego

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii jest publiczną placówką dydaktyczno-wychowawczą i obejmuje:

 1. Szkołę Podstawową nr 4 dla uczniów:
  • klas VI, VII i VIII Szkoły Podstawowej w maksymalnej liczbie 72 osób, po jednym oddziale dla każdej klasy,
 2. grupy wychowawcze liczą nie więcej niż 12 osób,
 3. podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział w liczbie nie większej niż 12 uczniów.
Do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce wychowankowie przyjmowani są na podstawie wniosków rodziców lub opiekunów prawnych popartych orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

W MOS odbywają się cykliczne zajęcia pozalekcyjne:

 1. Dzień Integracji
 2. Trening Alternatyw Życiowych TAŻ
 3. Zajęcia związane z obchodami polskich świąt
 4. Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego
 5. Marsze piesze na orientację
 6. Indywidualne biegi sztafetowe
 7. Rajdy piesze Rowy – Ustka
 8. Rajdy rowerowe (ośrodek posiada własne rowery)
 9. Zawody sportowe o puchar Starosty Słupskiego
 10. Turnieje piłkarskie
 11. Udział w akcji "Sprzątanie Świata"
 12. Rozgrywki tenisa stołowego i ziemnego
 13. Bieg Niepodległości

Młodzież przebywająca w MOS ma możliwość uczestnictwa w następujących kołach zainteresowań:

 1. Zajęcia Kulinarne - w których młodzież sama przygotowuje oraz podaje posiłki.
 2. Koło Taneczne - Nauka tańca towarzyskiego,
 3. Zajęcia Wyrównawcze Ortograffiti
 4. Koło Techniczne - Działalność ekipy remontowej
 5. Gazetka Ośrodkowa "MOSO – WIEŚCI"
 6. Koło Teatralne
 7. Koło Artystyczne (plastyczne i fotograficzne)
 8. Koło Akwarystyczne i Wędkarskie
 9. Koło Sportowe
 10. Koło Turystyczno - Sportowe
 11. Klub Wolontariusza