Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce

ul. Wróblewskiego 5, 76-270 Ustka, Tel. 59 814 40 49, Fax. 59 814 74 61
e-mail: mos@mos.ustka.pl, e-mail: rekrutacja@mos.ustka.pl

ul. Wróblewskiego 5, 76 - 270 Ustka, Tel. 59 814 40 49, Fax. 59 814 74 61, e-mail: mos@mos.ustka.pl, rekrutacja@mos.ustka.pl

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce

ul. Wróblewskiego 5, 76-270 Ustka

Tel. 59 814 40 49, Fax. 59 814 74 61

e-mail: mos@mos.ustka.pl
e-mail: rekrutacjamos.ustka.pl

Główne zadania ośrodka

Do zadań Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii należy eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.
Zadania te realizowane są poprzez:

  1. organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych,
  2. kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego rozwijaniu poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.
  3. wspomaganie w zakresie nabywania umiejętności życiowych, ułatwiających funkcjonowanie społeczne, organizację specjalistycznych działań socjoterapeutycznych umożliwiających zmianę postaw i osiągnięcie pozytywnych, trwałych zmian w zachowaniu wychowanków,
  4. wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) w pełnieniu funkcji wychowawczej i edukacyjnej, w tym w rozpoznawaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości młodzieży,
  5. udzielanie pomocy rodzicom (prawnym opiekunom) wychowawcom i nauczycielom w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju młodzieży, w szczególności w zakresie unikania zachowań ryzykownych,
  6. pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem możliwości i zainteresowań wychowanków oraz współpracy w tym zakresie z rodzicami (opiekunami prawnymi), szkołami oraz ośrodkami pomocy społecznej i innymi instytucjami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania wychowanka,
  7. udział w indywidualnych lub grupowych zajęciach specjalistycznych w zakresie terapii, zajęciach socjoterapeutycznych i profilaktyki społecznej,
  8. udział w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz kulturalno – oświatowych,
  9. podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku zachowań wychowanków zagrażających ich zdrowiu lub życiu.