Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce

ul. Wróblewskiego 5, 76-270 Ustka, Tel. 59 814 40 49, Fax. 59 814 74 61
e-mail: mos@mos.ustka.pl, e-mail: rekrutacja@mos.ustka.pl

ul. Wróblewskiego 5, 76 - 270 Ustka, Tel. 59 814 40 49, Fax. 59 814 74 61, e-mail: mos@mos.ustka.pl, rekrutacja@mos.ustka.pl

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce

ul. Wróblewskiego 5, 76-270 Ustka

Tel. 59 814 40 49, Fax. 59 814 74 61

e-mail: mos@mos.ustka.pl
e-mail: rekrutacjamos.ustka.pl

Organy placówki

Organami Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce są:

 1. Dyrektor Ośrodka,
 2. Wicedyrektor Ośrodka
 3. Rada Pedagogiczna,
 4. Zespół ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej,
 5. Samorząd Wychowanków.

W ośrodku zatrudnia się nauczycieli, psychologa, pedagoga, socjoterapeutę i wychowawców internatu oraz pracowników obsługi.

Nauczyciele ośrodka są odpowiedzialni za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego poprzez:

 1. systematyczne i rzetelne przygotowywanie się do prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 2. dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny,
 3. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, rozwijanie ich zdolności oraz zainteresowań,
 4. obiektywne i bezinteresowne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe ich traktowanie,
 5. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych i rozpoznawanie potrzeb uczniów,
 6. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej,
 7. współdziałanie w procesie dydaktyczno-wychowawczym z zatrudnionym i w ośrodku psychologami, pedagogami oraz wychowawcami,
 8. prezentowanie własnych spostrzeżeń i proponowanie działań korekcyjnych podczas posiedzeń zespołu wychowawczego,
 9. stymulowanie prawidłowych procesów przystosowawczych do pracy w systemie klasowo- lekcyjnym i procesów integracyjnych w klasie,
 10. stały kontakt z wychowawcą klasowym pełniącym opiekę nad każdym z powierzonych sobie uczniów w celu przekazywania bieżących informacji dotyczących funkcjonowania ucznia w szkole oraz ustalenia metod i kierunków działania wobec niego,
 11. sprawowanie opieki nad powierzonymi uczniami podczas trwania lekcji,
 12. prowadzenie dokumentacji z przebiegu pracy dydaktyczno- wychowawczej,

Psycholog wspomaga działania pozostałych pracowników pedagogicznych poprzez:

 1. systematyczną pracę z wychowankami wymagającymi pomocy psychologicznej,
 2. kontakt z placówkami prowadzącymi terapię i w miarę potrzeb kierowanie do nich wychowanków ośrodka,
 3. organizowanie wraz z pedagogami specjalistycznych zajęć dla wychowanków i kadry ośrodka,
 4. prowadzenie obserwacji i badań psychologicznych, służących poznaniu każdego wychowanka, wykrywanie przyczyn i źródeł zaburzeń rozwojowych oraz niepowodzeń szkolnych,
 5. określenie kierunku i programu oddziaływań terapeutycznych, wychowawczych i socjalizacyjnych, jak również opracowanie prognozy rozwojowej,
 6. konsultowanie wyników badań i obserwacji z odpowiednimi specjalistami i pracownikami pedagogicznymi,
 7. sprawowanie indywidualnej opieki nad wychowankami mającymi trudności w przystosowaniu się do życia w ośrodku,
 8. prowadzenie wymaganej dokumentacji.

Pedagog organizuje i prowadzi zajęcia specjalistyczne i wychowawcze oraz:

 1. współdziała w sprawach wychowanków z administracją oświatową, policją i wymiarem sprawiedliwości,
 2. podejmuje działania zmierzające do uregulowania sytuacji prawnej, majątkowej i mieszkaniowej wychowanków,
 3. współpracuje ze wszystkimi pracownikami ośrodka w celu integracji oddziaływań wobec wychowanków,
 4. organizuje współpracę wychowawców z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowanków,
 5. prowadzi stosowną dokumentację.

Wychowawcy zobowiązani są do:

 1. opieki nad wychowankiem i wspierania go w czasie zajęć socjoterapeutycznych, samoobsługowych, a także w czasie uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym ośrodka,
 2. inspirowania i wspomagania działań zespołowych wychowanków,
 3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole, a także poza nim,
 4. utrzymywanie ciągłego kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanka,
 5. korzystanie w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej placówek opiekuńczo – wychowawczych i naukowych,
 6. przygotowania i realizacji programów autorskich dostosowanych do potrzeb wychowanków,
 7. prowadzenia dokumentacji pracy z grupą.